سفارش می پذیریم .

سفارش بسته است .

پلوها

10%

چلو ماهی کبابی مخصوص انصار

چلو ماهی کبابی

قیمت اصلی ۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۲۴۱,۰۰۰ ریال است.
10%

چلوماهی مخصوص انصار

چلوماهی مخصوص انصار ماهی تازه

قیمت اصلی ۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۲۴۱,۰۰۰ ریال است.
10%

چلوکره زعفرانی

چلوکره زعفرانی

قیمت اصلی ۹۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۹۱,۰۰۰ ریال است.
10%

زرشک پلو با مرغ سرخ شده ویژه

زرشک پلو با مرغ سرخ شده مرغ 350گرمی و450برنج ایرانی

قیمت اصلی ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۸۸۱,۰۰۰ ریال است.
10%

پلو مرغ سس پز

یک عدد ران مرغ سس پز و حدود 450گرم برنج ایرانی

قیمت اصلی ۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۷۰۱,۰۰۰ ریال است.
10%

عدس پلو با گوشت

عدس پلو با گوشت

قیمت اصلی ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۳۹۵,۰۰۰ ریال است.
10%

زرشک پلو با مرغ سس پز

زرشک پلو با مرغ سس پز با حدود 400 گرم ران مرغ و 400 گرم برنج ایرانی

قیمت اصلی ۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۷۰۱,۰۰۰ ریال است.
10%

لوبیا پلو با گوشت

لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده

قیمت اصلی ۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۴۳۱,۰۰۰ ریال است.

کباب ها

10%

چلو جوجه مخصوص رژیمی

سینه مرغ 190 گرمی سفید

قیمت اصلی ۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۷۰۱,۰۰۰ ریال است.
10%

چلوجوجه مجلسی

سیصد و سی گرم جوجه گرم مرینت شده و برنج ایرانی و کره آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۲۴۱,۰۰۰ ریال است.
10%

چلو کباب کوبیده دوسیخ مخصوص انصار

دوسیخ کباب لقمه اکو و برنج ایرانی وکره سماق پیاز تکنفره

قیمت اصلی ۲,۷۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۵۱۱,۰۰۰ ریال است.
10%

چلوکباب نگینی

چلوکباب نگینی کوبیده به همراه تکهای جوجه , برنج ایرانی درجه یک و کره سماق پیاز آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۳,۰۶۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۷۵۴,۰۰۰ ریال است.
10%

چلوکباب لقمه مجلسی

چلوکباب لقمه مجلسی, برنج ایرانی درجه یک وکره سماق پیاز تکنفره

قیمت اصلی ۲,۳۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۱۵۱,۰۰۰ ریال است.
10%

چلوجوجه کباب ممتاز

چلو جوجه کباب ممتاز جوجه خوابیده شده در کره برنج ایرانی و کره آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۸۸۱,۰۰۰ ریال است.
10%

چلو کباب لقمه اکو

چلو کباب لقمه اکو تقریبا 125گرم مایع کوبیده 350, الی 400 گرم برنج ایرانی درجه یک وکره سماق پیاز تکنفره

قیمت اصلی ۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۷۲۸,۰۰۰ ریال است.
10%

چلو کباب لقمه معمولی

چلوکباب لقمه معمولی تقریبا 150گرم, برنج ایرانی درجه یک وکره سماق پیاز تکنفره

قیمت اصلی ۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۷۹۱,۰۰۰ ریال است.
10%

چلو جوجه کباب اکو

چلو جوجه کباب اکو 120 گرم جوجه خوابیده شده در کره , 350 الی 400 گرم برنج ایرانی و کره آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۱,۶۶۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۴۹۴,۰۰۰ ریال است.
10%

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی , برنج ایرانی درجه یک و کره آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۱,۷۲۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۵۴۸,۰۰۰ ریال است.
10%

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص جوجه خوابیده شده در کره برنح ایرانی و کره آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۷۰۱,۰۰۰ ریال است.
10%

چلوکباب وزیری

چلوکباب وزیری برنج درجه یک و کره سماق پیاز آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۴۶۶,۰۰۰ ریال است.

ته چین

10%

ته چین با فسنجان با مرغ

حدود 400 گرم برنج ایرانی و حدود 200 گرم سینه مرغ

قیمت اصلی ۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۲۴۱,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین قیمه سیب زمینی

حدود چهارصد گرم ته چین بدون مرغ سیصد گرم خورش

قیمت اصلی ۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۷۰۱,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین و قیمه بادمجان

حدود چهارصد گرم ته چین بدون مرغ سیصد گرم خورش

قیمت اصلی ۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۷۹۱,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین با چلوکباب وزیری

حدود 400 گرم برنج ایرانی و 160گرم جوجه سینه و 125 گرم گوشت چرخکرده و کره سماق پیاز آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۰۵۱,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین مرغ ویژه

ته چین ساده با ران مرغ سس پز و دورچین

قیمت اصلی ۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۲۴۱,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین با چلو کباب نگینی

ته چین با چلو کباب نگینی و کره سماق پیاز آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۰۵۱,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین با چلو کباب کوبیده دوسیخ

ته چین با چلو کباب کوبیده دوسیخ وکره سماق پیاز تکنفره

قیمت اصلی ۳,۵۳۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۱۷۷,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین و لقمه مجلسی

حدود چهارصد گرم ته چین بدون مرغ لقمه مجلسی وکره سماق پیاز تکنفره

قیمت اصلی ۲,۸۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۶۰۱,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین با جوجه مخصوص

حدود چهارصد گرم ته چین بدون مرغ 190گرم جوجه سینه وکره آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۸۷۲,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین با لقمه معمولی

حدود چهارصد گرم ته چین بدون مرغ لقمه معمولی وکره سماق پیاز تکنفره

قیمت اصلی ۲,۲۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۰۶۱,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین با جوجه کباب ممتاز

حدود 400 گرم برنج ایرانی و 220 گرم جوجه سینه وکره آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۲,۴۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۲۴۱,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین با جوجه کباب مجلسی

حدود 400 گرم برنج ایرانی و 300 گرم جوجه سینه وکره آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۴۳۰,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین با جوجه معمولی

حدود چهارصد گرم ته چین بدون مرغ و 160گرم سینه مرغ وکره آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۱,۷۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۶۱۱,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین با قورمه سبزی

حدود چهارصد گرم ته چین بدون مرغ سیصد گرم خورش

قیمت اصلی ۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۶۹۲,۰۰۰ ریال است.

خوراک ها

10%

خوراک جوجه مخصوص رژیمی

سینه مرغ 190 گرمی

قیمت اصلی ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۱۷۰,۰۰۰ ریال است.
10%

خوراک کباب لقمه مجلسی

خوراک کباب لقمه با دورچین هویج رنده شده,زیتون, خیارشور وکره سماق پیاز تکنفره

قیمت اصلی ۲,۲۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۰۶۱,۰۰۰ ریال است.
10%

کشک بادمجان

حدود 400 گرم کشک و بادمجان شرخ شده

قیمت اصلی ۱,۳۱۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۱۷۹,۰۰۰ ریال است.
10%

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری لقمه و جوجه هویج رنده شده ,سیب زمینی, زیتون ,خیارشور و کره سماق پیاز آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۲,۲۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۰۶۱,۰۰۰ ریال است.
10%

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص جوجه خوابیده شده در کره , هویج رنده شده, پیازخلالی,زیتون, خیارشور وکره آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۳۰۵,۰۰۰ ریال است.
10%

خوراک جوجه کباب اکو

خوراک جوجه کباب اکو 130گرم جوجه مرینت شده در کره بهمراه دورچین هویج , فلفل دلمه,زیتون, خیارشور,سیب زمینی و کره آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۰۶۲,۰۰۰ ریال است.
10%

خوراک کباب لقمه اکو

خوراک لقمه اکو تقریبا 125گرم مایع کوبیده با دورچین هویج,زیتون,خیارشور,فلفل دلمه,سیب زمینی وکره و سماق و پیاز تکنفره

قیمت اصلی ۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۴۳۱,۰۰۰ ریال است.
10%

خوراک کباب لقمه معمولی

خوراک کباب لقمه معمولی , هویج رنده شده , زیتون , خیارشور وکره سماق پیاز تکنفره

قیمت اصلی ۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۷۰۱,۰۰۰ ریال است.
10%

خوراک مرغ با دورچین

خوراک مرغ با دورچین مرغ تازه روز, هویج رنده شده , پیاز خلالی , زیتون , خیارشور

قیمت اصلی ۱,۵۴۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۳۸۶,۰۰۰ ریال است.
10%

خوراک جوجه کباب ممتاز

خوراک جوجه کباب ممتاز جوجه خوابیده شده در کره ,هویج رنده شده, پیازخلالی,زیتون, خیارشور و کره آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۴۳۱,۰۰۰ ریال است.
10%

خوراک کباب دوسیخ

خوراک کباب دوسیخ به همراه دورچین وکره سماق پیاز تکنفره

قیمت اصلی ۲,۶۶۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۳۹۴,۰۰۰ ریال است.
10%

خوراک جوجه کباب معمولی

خوراک جوجه کباب معمولی جوجه خوابیده شده در کره , هویج رنده شده,,زیتون, خیارشور وکره آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۱,۳۷۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۲۳۳,۰۰۰ ریال است.
10%

کوفته

کوفته تبریزی 250 گرمی

قیمت اصلی ۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۶۸۳,۰۰۰ ریال است.
10%

خوراک کباب نگینی

خوراک کباب نگینی 225 گرم مایع کوبیده به همراه تکهای جوجه,به همراه دورچین و کره سماق پیاز آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۴۶۶,۰۰۰ ریال است.
10%

خورشت قیمه سیب زمینی

خورشت قیمه

قیمت اصلی ۹۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۵۵,۰۰۰ ریال است.
10%

خوراک جوجه مجلسی

سیصدو سی گرم جوجه به همراه دورچین هویج زیتون خیارشور سیب زمینی وکره آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۲,۰۱۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۸۰۹,۰۰۰ ریال است.
10%

خوراک ماهی سرخ شده

قیمت اصلی ۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۷۹۱,۰۰۰ ریال است.
10%

خورشت قیمه بادمجان

قیمت اصلی ۹۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۹۱,۰۰۰ ریال است.
10%

خوراک ماهی کبابی

قیمت اصلی ۲,۰۱۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۸۰۹,۰۰۰ ریال است.
10%

خورشت فسنجان با مرغ

قیمت اصلی ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۹۴۵,۰۰۰ ریال است.
10%

خورشت قورمه سبزی

خورشت قورمه سبزی

قیمت اصلی ۸۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۰۱,۰۰۰ ریال است.

خورش ها

10%

چلوخورشت فسنجان با مرغ

چلوخورشت فسنجان با مرغ

قیمت اصلی ۲,۰۲۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۸۱۸,۰۰۰ ریال است.
10%

چلوخورشت قیمه بادمجان مخصوص انصار

چلوخورشت قیمه بادمجان , برنج ایرانی درجه یک

قیمت اصلی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۵۷۵,۰۰۰ ریال است.
10%

چلوخورشت قیمه مخصوص انصار

چلوخورشت قیمه , برنج ایرانی درجه یک

قیمت اصلی ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۴۸۵,۰۰۰ ریال است.
10%

چلو خورشت قورمه مخصوص انصار

چلوخورشت قورمه , برنج ایرانی درجه یک

قیمت اصلی ۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۴۳۱,۰۰۰ ریال است.

غذاهای وی آی پی

10%

چلو خورش قیمه سیب زمینی وی آی پی

ظرف ماکروفری، حدود450گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر

قیمت اصلی ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۷۵۵,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین و جوجه کباب ممتاز وی آی پی

حدود 400 گرم برنج ایرانی و 190 گرم جوجه سینه بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری کره آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۲,۷۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۵۱۱,۰۰۰ ریال است.
10%

لوبیا پلو با گوشت وی آی پی

لوبیاپلو با گوشت چرخ کرده,ظرف ماکروفری، حدود450گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر

قیمت اصلی ۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۷۰۱,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین مرغ وی آی پی

ظرف ماکروفری، حدود450گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر

قیمت اصلی ۲,۷۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۵۱۱,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین و کباب وزیری وی آی پی

حدود 400 گرم برنج ایرانی و 190گرم جوجه سینه و 125 گرم گوشت کبابی وبهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری و کره سماق پیاز آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۳,۶۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۳۲۱,۰۰۰ ریال است.
10%

عدس پلو وی آی پی

ظرف ماکروفری، حدود450گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر

قیمت اصلی ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۶۶۵,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین با کباب لقمه معمولی وی آی پی

حدود 400 گرم برنج ایرانی و 150 گرم گوشت چرخکرده بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری وکره سماق پیاز تکنفره

قیمت اصلی ۳,۵۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۲۳۱,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین و کباب لقمه مجلسی وی آی پی

حدود 400 گرم برنج ایرانی و 200 گرم گوشت چرخکرده مخلوط بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری وکره سماق پیاز تکنفره

قیمت اصلی ۳,۱۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۸۷۱,۰۰۰ ریال است.
10%

زرشک پلو با مرغ سس پز وی آی پی

زرشک پلو با مرغ سس پز با حدود 400 گرم ران مرغ و 400 گرم برنج ایرانی

قیمت اصلی ۲,۱۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۹۷۱,۰۰۰ ریال است.
10%

چلو کباب وزیری وی آی پی

ظرف ماکروفری، حدود450گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته و کره سماق پیاز آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۳,۰۴۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۷۳۶,۰۰۰ ریال است.
10%

زرشک پلو با مرغ سرخ شده وی آی پی

ظرف ماکروفری، حدود450گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر

قیمت اصلی ۲,۳۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۱۵۱,۰۰۰ ریال است.
10%

چلو ماهی وی آی پی

ظرف ماکروفری، حدود450گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر

قیمت اصلی ۲,۷۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۵۱۱,۰۰۰ ریال است.
10%

چلو خورشت قورمه سبزی وی آی پی

ظرف ماکروفری، حدود450گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر

قیمت اصلی ۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۷۰۱,۰۰۰ ریال است.
10%

چلو خورشت فسنجان با مرغ وی آی پی

ظرف ماکروفری، حدود450گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر

قیمت اصلی ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۰۸۸,۰۰۰ ریال است.
10%

چلو کباب لقمه مجلسی وی آی پی

ظرف ماکروفری، حدود550گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته کره و پیاز و سماق تکنفره

قیمت اصلی ۲,۶۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۴۲۱,۰۰۰ ریال است.
10%

چلو جوجه کباب ممتاز وی آی پی

ظرف ماکروفری، حدود450گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته کره آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۲,۳۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۱۵۱,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین با جوجه کباب مخصوص وی آی پی

حدود 400 گرم برنج ایرانی ته چین با جوجه مخصوص 190 گرمی وی آی پی بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری کره آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۲,۳۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۱۴۲,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین و فسنجان با مرغ وی آی پی

وزن حدود 400 گرم برنج و حدود 200 گرم سینه مرغ بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری

قیمت اصلی ۲,۷۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۵۱۱,۰۰۰ ریال است.
10%

چلو کباب نگینی وی آی پی

ظرف ماکروفری، حدود450گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته و کره سماق پیاز آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۳,۵۴۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۱۸۶,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین با کباب کوبیده دوسیخ وی آی پی

400 گرم برنج ایرانی دو سیخ 125 گرمی کوشت مخلوط گوساله و گوسفندی بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری وکره سماق پیاز تکنفره

قیمت اصلی ۳,۸۳۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۴۴۷,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین و کباب نگینی وی آی پی

حدود 400 گرم برنج ایرانی و 100گرم جوجه سینه بهمراه 200 گرم گوشت چرخکرده خلال پسته و ظروف ماکروفری و کره سماق پیاز آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۳,۸۶۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۴۷۴,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین و جوجه کباب مجلسی وی آی پی

حدود 400 گرم برنج ایرانی و 300 گرم جوجه سینه و خلال پسته و ظروف ماکروفری کره آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین و ران مرغ وی آی پی

حدود 400 گرم برنج ایرانی و 400گرم ران مرغ سرخ شده بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری

قیمت اصلی ۲,۷۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۵۱۱,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین و قورمه سبزی وی آی پی

حدود 400 گرم برنج و 350 گرم خورش گوشت گوسفند و گوساله بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری

قیمت اصلی ۲,۱۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۹۶۲,۰۰۰ ریال است.
10%

چلو جوجه مجلسی وی آی پی

حدود 450گرم برنج ایرانی و حدود 300 گرم جوجه سینه کره آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۲,۷۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۵۱۱,۰۰۰ ریال است.
10%

چلو وزیری مجلسی وی آی پی

لقمه مجلسی 200گرم وجوجه مجلسی 300 گرم و حدود 450گرم برنج ایرانی همراه با دورچین و کره سماق پیاز آبلیمو تکنفره

قیمت اصلی ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال است.
10%

چلوکباب لقمه معمولی وی آی پی

لقمه 150گرمی و حدود 550گرم برنج ایرانی بهمراه دورچین وکره سماق پیاز تکنفره

قیمت اصلی ۲,۲۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۰۶۱,۰۰۰ ریال است.
10%

چلوجوجه مخصوص وی آی پی

یک سیخ جوجه 190 گرمی و حدود 550گرم برنج ایرانی بهمراه دورچین وکره آبلیمو تک نفره

قیمت اصلی ۲,۱۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۹۷۱,۰۰۰ ریال است.
10%

چلو کباب دوسیخ وی آی پی

دوسیخ کباب لقمه اکو و برنج ایرانی ظرف ماکروفری نثار خلال پسته بادام به همراه دورچین وکره سماق پیاز تک نفره

قیمت اصلی ۳,۰۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۷۸۱,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین و قیمه بادمجان وی آی پی

حدود 400 گرم برنج و 350 گرم خورش بهمراه حدود 50 گرم گوشت گوسفند و گوساله بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری

قیمت اصلی ۲,۲۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۰۶۱,۰۰۰ ریال است.
10%

ته چین و قیمه سیب زمینی وی آی پی

حدود 400 گرم برنج و 350 گرم خورش بهمراه حدود 50 گرم گوشت گوسفند و گوساله بهمراه خلال پسته و ظروف ماکروفری

قیمت اصلی ۲,۱۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۹۷۱,۰۰۰ ریال است.
10%

چلو خورشت قیمه بادمجان وی آی پی

ظرف ماکروفری، حدود450گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر

قیمت اصلی ۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۷۹۱,۰۰۰ ریال است.
10%

عدس پلو وی آی پی

ظرف ماکروفری، حدود450گرم برنج ، نثار، روغن حیوانی وخلال پسته دوبرابر

قیمت اصلی ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۶۶۵,۰۰۰ ریال است.

پیش غذا و دسر

ماست موسیر

ماست موسیر شرکتی

۱۰۰,۰۰۰ ریال

بورانی ماست اسفناج

ماست اسفناج ظرف 350ماکروفری

۲۵۰,۰۰۰ ریال

سوپ

سوپ جو دریک ظرف خورشتی

۴۵۰,۰۰۰ ریال

سوپ کوچک تکنفره

وزن حدود 150 گرم سوپ جو

۱۵۰,۰۰۰ ریال

زیتون پرورده

زیتون پرورده شرکتی

۱۹۰,۰۰۰ ریال

دورچین غذا

هویج زیتون سیب زمینی سرخ شده پیاز فلفل کبابی گوجه فلفل دلمه

۴۵۰,۰۰۰ ریال

سالاد

سالاد فصل مخصوص انصار

سالاد فصل

۷۷۰,۰۰۰ ریال

سالاد کلم

سالاد کلم

۳۵۰,۰۰۰ ریال

منوی ویژه

10%

پکیج دوره همی 10 نفره وی آی پی

4 کباب اکو 3جوجه معمولی 3ران مرغ و حدود4کیلوگرم برنج ایرانی با دورچین مخصوص

قیمت اصلی ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۵,۹۵۷,۰۰۰ ریال است.
10%

پکیج دوره همی 7 نفره وی آی پی

3کباب اکو 2جوجه معمولی 2ران مرغ و حدود2800گرم برنج ایرانی با دورچین مخصوص

قیمت اصلی ۱۳,۱۷۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱,۸۵۳,۰۰۰ ریال است.
10%

پکیج دورهمی 5 نفره وی آی پی

دوسیخ کباب اکو دوسیخ جوجه 150گرمی و یک ران مرغ 400 گرمی و حدود2کیلوگرم برنح ایرانی و دورچین زیتون و پیاز هویج

قیمت اصلی ۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۴۱۵,۰۰۰ ریال است.
10%

سینی سه نفره وی آی پی

یک سیخ جوجه کباب ، یک سیخ کباب لقمه ، یک عدد ران مرغ حدود 400گرم، 1200گرم چلو کره ایرانی

قیمت اصلی ۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۷۶۰,۰۰۰ ریال است.

نوشیدنی

دوغ خانواده

دوغ خانواده

۳۶۰,۰۰۰ ریال

نوشابه خانواده فانتا

نوشابه خانواده فانتا

۳۰۰,۰۰۰ ریال

نوشابه خانواده اسپرایت

نوشابه خانواده اسپرایت

۳۰۰,۰۰۰ ریال

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ

۸۰,۰۰۰ ریال

نوشابه قوطی کوکا

نوشابه قوطی کوکا

۲۰۰,۰۰۰ ریال

نوشابه قوطی اسپرایت

نوشابه قوطی اسپرایت

۲۰۰,۰۰۰ ریال

نوشابه خانواده کوکا

نوشابه خانواده کوکا

۳۰۰,۰۰۰ ریال

نوشابه بطری کوکا

نوشابه بطری کوکا

۱۱۰,۰۰۰ ریال

نوشابه بطری فانتا

نوشابه بطری فانتا

۱۱۰,۰۰۰ ریال

نوشابه بطری اسپرایت

نوشابه بطری اسپرایت

۱۱۰,۰۰۰ ریال

دوغ بطری

دوغ بطری

۱۰۰,۰۰۰ ریال

آب معدنی

آب معدنی

۴۰,۰۰۰ ریال

نوشابه قوطی پپسی

۲۰۰,۰۰۰ ریال

نوشابه قوطی سون آپ

۲۰۰,۰۰۰ ریال

نوشابه قوطی میراندا

۲۰۰,۰۰۰ ریال